Reparacions on intervé l’assegurança

Informació legal d’interès per al client

1.- Vostè té dret a la lliure elecció del taller on vol reparar els seu vehicle. És il·legal qualsevol restricció i/o limitació d’aquest dret (art. 18 de la Llei 50/80 del contracte d’ assegurança – LCS).

2.- Vostè té dret a una còpia de la pòlissa amb totes les clàusules restrictives o limitadores  de drets en lletra destacada, inclòs el dret a posar fi al contracte “en la mateixa manera que va fer la seva contractació” (art. 5. de la LCS i 6 de la Llei44/2006).

3.- Vostè té dret a que l’Asseguradora faci una valoració dels danys que ha sofert l’objecte assegurat (vehicle) (art. 38 de la L.C.S i  3.2.8 del Real Decret 1945/83).

4.- Vostè té dret a que l’Asseguradora li faciliti tota la informació de la valoració del sinistre i a discutir-la raonadament(art. 38 de la L.C.S i  3.2.8 del Real Decret 1945/83)..

5.- Vostè té dret a ser indemnitzat als 40 dies d’haver declarat el sinistre, almenys per l’import dels danys que conegui la seva asseguradora (art.18 de la LCS).

6.- Si Vostè és el perjudicat, la indemnització dels danys soferts pel seu vehicle no es redueix al valor venal que pugui haver contractat o que tingui el contrari en la seva pòlissa d’assegurança, sinó que té dret a la reparació del seu vehicle i, si escau, a la seva substitució. Sent. T. Suprem Nº  997/02  23.10.02 

7.- Vostè té dret a conèixer qualsevol acord al que hagi arribat la seva asseguradora amb tercers, que pugui afectar els seus drets derivats de la pòlissa d’assegurança, sobretot en relació amb la indemnització en cas de sinistre (art. 10.1.a i Clàusula abusiva 20 de la Disposició Addicional 1ª de la Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris).